Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα   του Περιβάλλοντος» με Κωδ. ΟΠΣ 5002563 και έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων (αρ. πρωτ. 147032/16.04.2021) προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2021

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα εδώ