Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον
Τομέα του Περιβάλλοντος»

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση των 3 θεματικών αντικειμένων. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων / δεξιοτήτων. Αναλυτικά, η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων, αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός Ωφελούμενων
Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης 50
Κεντρικής Μακεδονίας 328
Ηπείρου 25
Θεσσαλίας 100
Δυτικής Ελλάδας 100
Σύνολο λιγότερο ανεπτυγμένων 603
Περιφέρειες σε μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας 72
Ιονίων Νησιών 15
Πελοποννήσου 40
Βορείου Αιγαίου 20
Κρήτης 50
Στερεάς Ελλάδας 20
Σύνολο Περιφερειών σε μετάβαση 217
Περισσότερο ανεπτυγμένες Αττικής 150
Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα) 15
Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) 15
Σύνολο περισσότερο ανεπτυγμένων 180
Γενικό Σύνολο 1.000

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών έκαστο, θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και θα υλοποιούνται με μια από τις τρεις ακόλουθες μεθόδους κατάρτισης (μικτής (blended) κατάρτισης, κλασικής κατάρτισης και τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκατάρτιση)). Η επιλογή της μεθόδου θα γίνεται ανά πρόγραμμα κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά τα ωράρια απασχόλησης των ωφελούμενων, τη γεωγραφική τους διασπορά, τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Προγράμματα Κατάρτισης


1ο Πρόγραμμα Κατάρτισης

Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης: 100

Σκοπός του προγράμματος :

Σκοπός του προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την ανακύκλωση αποβλήτων και υλικών και τον τρόπο διαχείρισης αυτών και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, ώστε να βελτιώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας και επαγγελματικής κινητικότητας. 


2ο Πρόγραμμα Κατάρτισης

Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης: 100

Σκοπός του προγράμματος :

Σκοπός του προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση και έλεγχο των συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, ώστε να βελτιώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας και επαγγελματικής κινητικότητας.


3ο Πρόγραμμα Κατάρτισης

Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης: 100

Σκοπός του προγράμματος :

Σκοπός του προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τον τρόπο οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, ώστε να βελτιώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας και επαγγελματικής κινητικότητας.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε εδώ