Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής - Δικαιολογητικά 

 

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.perivallon.saeepe.gr όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια), η οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (ηλεκτρονικά) μαζί με την Αίτησή τους και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
 • Αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης που τεκμηριώνει τη συνάφεια (ή μη) με τα αντικείμενα κατάρτισης.
 • Αντίγραφο τίτλου Ξένης Γλώσσας. (Μοριοδοτείται μόνο η μία Ξένη Γλώσσα)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. (Μοριοδοτείται μόνο ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης συναφές ή μη)
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα

και

 • Για τους εργαζόμενους:
 1. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή πλήρης Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης σε PDF από 01/2002 μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι έως και 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης. Για την απόδειξη της Συνάφειας της Εργασιακής εμπειρίας, απαιτείται Βεβαίωση Εργοδότη που να περιγράφει τον χρόνο απασχόλησης και το αντικείμενο εργασίας στον Τομέα του Περιβάλλοντος.
 2. Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης και Ε4 του Ωφελούμενου (https://employees.yeka.gr/).

 

 • Για τους Εργαζόμενους Σε Αναστολή θα πρέπει επιπροσθέτως των παραπάνω να υποβληθεί:

Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» της επιχείρησης.

 

 • Για τους εργαζόμενους σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική:

 

 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης εργάζονται, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω).
 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτούνται

 

 (Προσοχή! Είναι η μοναδική περίπτωση ανέργων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα)

 

 1.  Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξήςhttps://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή πλήρης Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης σε PDF από 01/2002 μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι έως και 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης. Για την απόδειξη της Συνάφειας της Εργασιακής εμπειρίας, απαιτείται Βεβαίωση Εργοδότη που να περιγράφει τον χρόνο απασχόλησης και το αντικείμενο εργασίας στον Τομέα του Περιβάλλοντος.
 2.  Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από:
 • Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και
 • Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε εδώ