Κριτήρια Επιλογής

 

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής:

 1. Προσόντα (εκπαιδευτικό επίπεδο)

  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ – ΤΕΙ με συναφή τίτλο: 10 μόρια
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ – ΤΕΙ χωρίς συναφή τίτλο: 8 μόρια
  • ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ με συναφή τίτλο: 6 μόρια
  • ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ χωρίς συναφή τίτλο: 4 μόρια
  • ΛΥΚΕΙΟ: 2 μόρια

 2. Ξένες Γλώσσες

  • ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2): 10 μόρια
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Γ1): 8 μόρια
  • ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Β2): 6 μόρια
  • ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ (Β1): 4 μόρια
  • ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ: 2 μόρια

 3. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

  • ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ίσο ή άνω των 40 ωρών: 10 μόρια
  • ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ κάτω των 40 ωρών: 8 μόρια
  • ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ίσο ή άνω των 40 ωρών: 6 μόρια
  • ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ κάτω των 40 ωρών: 4 μόρια
  • Χωρίς: 2 μόρια

 4. Συναφή Εργασιακή εμπειρία

  • 5 ΕΤΗ και 1 ημέρα & ΠΑΝΩ με συνάφεια: 10 μόρια
  • 5 ΕΤΗ και 1 ημέρα & ΠΑΝΩ χωρίς συνάφεια: 8 μόρια
  • 2 ΕΤΗ και 1 ημέρα - 5 ΕΤΗ με συνάφεια: 8 μόρια
  • 2 ΕΤΗ και 1 ημέρα - 5 ΕΤΗ χωρίς συνάφεια: 6 μόρια
  • 1 ΕΤΟΣ και 1 ημέρα - 2 ΕΤΗ με συνάφεια: 6 μόρια
  • 1 ΕΤΟΣ και 1 ημέρα - 2 ΕΤΗ χωρίς συνάφεια: 4 μόρια
  • Μέχρι 1 ΕΤΟΣ με συνάφεια: 4 μόρια
  • Μέχρι 1 ΕΤΟΣ χωρίς συνάφεια: 2 μόρια


Το κάθε ένα από προαναφερθέντα κριτήρια αξιολογείται με βαθμό κλίμακας 1-10. Οι βαθμολογίες αυτές θα προκύπτουν από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης. Το σύστημα αυτό καθορίζει-βαθμολογεί αυτόματα με αυστηρά δομημένο ποσοτικό τρόπο όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Για κάθε ένα από τα κριτήρια υπολογίζεται συντελεστής βαρύτητας προκειμένου να προσδιοριστεί, συνολικά για την κάθε μία ομάδα κριτηρίων, ένας βαθμός ανά υποψήφιο. Από την προηγούμενη διαδικασία θα προκύψει ο τελικός βαθμός για κάθε έναν υποψήφιο σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι βαθμοί αυτοί θα πολλαπλασιάζονται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και το άθροισμα αυτών θα αποτελεί τον τελικό βαθμό του κάθε υποψηφίου.

Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο
Κ1: Προσόντα 0,35
Κ2: Ξένες Γλώσσες 0,25
Κ3: Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 0,05
Κ4: Εργασιακή εμπειρία 0,35

 

Ο τελικός βαθμός δηλαδή αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο: ΣΒ = (K1x0,35) + (K2x0,25) + (K3x0,05) + (K4x0,35)

όπου: ΣΒ = Συνολικός βαθμός υποψηφίου Κ1 – Κ4 = Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε εδώ